اطلاعات نشريه

دوفصلنامه «قرآن، فقه و حقوق اسلامی» براساس نامه شماره 132 مورخ 5/3/1394 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه دارای رتبه علمی پژوهشی می‌باشد.

» صاحب امتیاز انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
» مدیرمسئول ابوالقاسم علیدوست
» سردبیر احمد حاجی‌ده‌آبادی
» مدیر اجرایی معصوم شبانی
» نشانی قم ـ بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه
» تلفن و دورنگار 32905765 - 025
» پایگاه الکترونیکی www.sijl.ir
» پست الکترونیکی anjomanfl@yahoo.com
» شاپا 4884-3476

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این نشریه در پایگاه‌های زیر نمایه شده است:
1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir
2. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir
3. پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com